Regulamin Szkoły

REGULAMIN SZKOŁY TAI CHI JADEIT

REGULAMIN SZKOŁY TAI CHI JADEIT

§ Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest do wiadomości w siedzibie Szkoły Tai Chi JADEIT (zwanej dalej Szkołą) oraz na stronie internetowej www.chentaichi.pl i obowiązuje każdą osobę (zwaną dalej Uczestnikiem/Uczestniczką), która przebywa na terenie Szkoły, zlokalizowanej na ul. Bastionowej 47 w Poznaniu, na podstawie uiszczonej jednorazowegj, lub miesięcznej opłaty za uczestnictwa na zajęciach: tai chi i ćwiczenia dla ciała i umysłu (zajęcia dla seniorów). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia prowadzone przez inne osoby i podmioty gospodarcze, które podnajmują salę do prowadzenia zajęć od Szkoły Tai Chi Jadeit Paweł Robaszkiewicz.

 2. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć Uczestnik/Uczestniczka zapoznaje się z niniejszym regulaminem oraz wypełnia formularz rejestracji (Kartę uczestnika zajęć), zawierający deklarację, że poniższe postanowienia są mu znane i zgadza się na ich respektowanie.

§2. Zasady korzystania ze Szkoły

 1. Szkoła czynna jest około 20 minut przed rozpoczęciem każdych zajęć. Zachęcamy do przyjścia około 10 minut przed wybranymi zajęciami, co pozwoli na komfortowe przygotowanie się do zajęć i nie zakłóci ćwiczeń grupy w razie ewentualnego spóźnienia.
 2. W Szkole dbamy o utrzymanie czystości i komfortu użytkowania sali i innych pomieszczeń, dlatego przed wejściem na salę zmieniamy obuwie (możemy też ćwiczyć boso). W trosce o wspólny komfort prosimy Uczestników/Uczestniczki o wspólną troskę o zachowanie porządku w szatniach oraz w pomieszczeniach sanitarnych.
 3. Szkoła wyposażona jest w akcesoria i przyrządy niezbędne do wykonywania ćwiczeń fizycznych, m. in. maty, koce, klocki, poduszki, drążki, hantle, ketle, taśmy i inne. Udostępniony sprzęt, a także pozostałe urządzenia i wyposażenie szkoły powinny być wykorzystywane z zachowaniem wszelkiej dbałości i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami Instruktora zajęć.
 4. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających. Osoby pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających lub niestosujące się do norm współżycia społecznego (tj. zachowujące się w sposób agresywny, niebezpieczny, wulgarny, czy krzywdzący dla siebie lub innych) nie mają wstępu na teren szkoły i będą oddalane bez możliwości ponownego wykupienia biletu/karnetu.
 5. Zalecamy nie zabierać ze sobą na zajęcia przedmiotów o znacznej wartości. Szkoła nie bierze odpowiedzialności materialnej z tytułu ich utraty czy zagubienia. Przedmioty znalezione przez Instruktorów Szkoły dostępne będą do odbioru u tychże.

§3 Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnik/Uczestniczka bierze pełną odpowiedzialność za swój udział w zajęciach i korzystając z nich oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Takie oświadczenie Uczestnik/Uczestniczka składa na osobnym formularzu (tj. Karcie uczestnika zajęć).
 2. W trosce o zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa udziału w zajęciach Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do poinformowania Instruktora zajęć o wszelkich trwałych lub bieżących okolicznościach zdrowotnych mogących mieć znaczenie dla bezpiecznego wykonywania ćwiczeń, a także o dolegliwościach lub pogorszeniu samopoczucia występującym w danym dniu.
 3. Nie zaleca się wykonywania ćwiczeń fizycznych bezpośrednio po posiłku. Wskazana przerwa to minimum 1,5 godziny.
 4. Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Instruktora zajęć w zakresie techniki wykonywania ćwiczeń i stosować się do jego wskazówek.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, np. zachowanie mocno zakłócające przebieg zajęć innym osobom ćwiczącym, Instruktor może odmówić Uczestnikowi/Uczestniczce prawa dalszego udziału w zajęciach.

§4 Wejścia jednorazowe i karnety

 1. Udział w zajęciach płatny jest z góry, gotówką lub przelewem. Ceny zawarte są w cenniku dostępnym na stronie www.chentaichi.pl i u Instruktora zajęć.
 2. Istnieje możliwość opłacenia pojedynczych zajęć lub wniesienia opłaty miesięcznej. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie podlegają zwrotowi, można jednak odrobić zajęcia w innym terminie u tego samego Instruktora po wcześniejszym uzgodnieniu z Instruktorem.
 3. Istnieje możliwość skorzystania z MultiSport Benefit Systems i OK System, przy czym możliwość ta dotyczy wyłącznie zajęć tai chi.
 4. Otrzymanie zniżki dla osób emerytowanych jest możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie 60. roku życia lub Poznańskiej Złotej Karty. Szczegóły zniżek obowiązujących na poszczególnych zajęciach dostępne są na stronie www.chentaichi.pl oraz u Instruktorów zajęć.

§5 Dane osobowe

 1. Szkoła przetwarza dane Uczestników/Uczestniczek wyłącznie w celu ich rejestracji i realizacji usług szkoły. Każdy Uczestnik/Uczestniczka ma prawo wstępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 2. Szkoła może zbierać i przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania własnych informacji promocyjnych/handlowych jedynie za dodatkową zgodą Uczestnika/Uczestniczki. Szkoła nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Uczestników/Uczestniczek za wyjątkiem sytuacji szczególnych, kiedy dziać się to może na żądanie organów uprawnionych.

§6 Postanowienia końcowe

Szkoła zastrzega sobie prawo do modyfikacji grafiku zajęć, zmian Instruktorów, cen udziału w zajęciach, regulaminu, a także zmian dni otwarcia Szkoły z okazji niektórych dni ustawowo wolnych od pracy. Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie www.chentaichi.pl.